0
Vaša košarica je prazna.
Jezik:

FORENZIČKO – KRIMINALISTIČKO TEHNIČKO ISTRAŽIVANJE


 

Poštovani!

 

Obavještam Vas da je od 08.01.2015 moguća izrada vještačkog mišljenja i izvida (na poziv suda, fizičke ili pravne osobe) o usporedbi lica (okrivljenog) i njegovih predmeta na spornim i usporedivim fotografijama ili video snimkama te fotografijama iz video snimaka nadzornih sistema uz pomoć stručnog znanja, biometričnog modula, analize morfoloških karakteristika lica, pregleda i analize njegovih predmeta, antropometrijsko mjerenje lica, mjerenje visine lica i posebnih istraživačkih metoda rada shodno normativima, koji su na snazi u znanosti i predmetnoj struci. Isto tako, analiziram digitalne fotografije ukoliko postoji sumnja na falsifikaciju i krivotvorenje.

 

Novo područje vještačenja je u Republici Sloveniji, upisano pod radnim nazivom:

 

FORENZIČKO – KRIMINALISTIČKO TEHNIČKO ISTRAŽIVANJE, ISTRAŽIVANJE FOTOGRAFIJA TE SNIMAKA SIGURNOSNIH KAMERA (USPOREDBA LICA)

 

U okviru stručnog rada, uvijek sam vezan pravilima koja važe u znanosti i struci. Svjestan sam da vještačko mišljenje i izvidi imaju svjedočno značenje, što znači da bitno utječe na rezultat sudskog postupka. Slijedom navedenog moram istaknuti da svoj rad uzimam s velikom odgovornošću. Pritom uzimam u obzir sve najnovije spoznaje struke, tehničke propise i druge zakone i norme, koje uređuju područje za koje sam specijaliziran. Navodim i da sam član FISWG – FACIAL IDENTIFICATION SCIENTIFIC WORKING GROUP. U spomenuto udruženje pozvani su stručnjaci, koji u svom radu koriste biometričke metode za usporedba lica na fotografijama i videosnimkama. Isto tako, imenovan sam kao član u IFEWG – INTERPOL EXPERT EORKING GROUP I to od strane “Interpol General Secretariata”.

 

Molim Vas da me za bilo kakva pitanja kontaktirate na broj GSM: 0038631 36 5005 ili putem emaila: primerjavaoseb@gmail.com.

 

Također, napominjem da imam posjedujem diplomu hrvatskog jezika koja se odnosi na stručni dio moje profesije.

 

 

 

PRIMENA SAVREMENIH FORENZIČKIH METODA U ANALIZI VIDEO SNIMAKA

 

Sa svrhom zaštite ljudi i imovine se kao sistematično snimanje, prenos i sačuvanje t. z. žive slike smatra svaka prmena vide onadzornog sistema (eng. CCVT – Closed Circuit TV). Veći deo društvenog života, tako javnog kao i privatnog sektora, uz pomoć tehnologije za osiguranje bezbednosti u savremenom društvu osiguravaju upravo video nadzorni sistemi.

 

Nikako ne smemo da zanemarimo činjenicu da se video nadzorni sistemi primenjuju takođe i za naučne svrhe (npr. analiziranje ponašanja i kupovnih navika). Video nadzorni sistemi prisutni su i za nadzora bankomata, u prostorijama pojedinačnih preduzeća, u školama, vrtićima, sportskim objektima, za nadzor prometa, parkirališta, trgovina, benzinskih servisa, kockarnica, aerodroma itd. Video nadzor ima prvenstveno preventivno-psihološki efekat za otklanjanje potencialnih učinitelja krivičnih dela i prekršaja, kasinje omogućava i otkivanje snimljenih neobičajnih (deviantnih) postupanja koje celo društvo smatra za nenormalne odnosno štetne.
Prve pametne video nadzorne aplikacije uvela je Agencija za odbranu i napredne istrage (eng. DARPA Defence Advance Resarch Project Agency) u SAD-u godine 1997. Nemci su kao pioniri počeli da koriste video nadzorne kamere tog područja. Najpoznatije je njihovo snimanje lansiranja raketa tokom drugog svetskog rata. Kamere su tada bile suštinsko slabijeg kapaciteta od sadašnjih jer su snimale u crno-beloj tehnici te sa slabom resolucijom i ostrinom slike.
U savremeno doba, tako veći sistemi video nadzora kao takođe i naprave za snimanje u vlasti pojedinaca, svakog dana snime ogromnu količinu podataka digitalno slikovitog materiala koji imaju kao t. z. slikoviti dokazi sve veću ulogu u interpretaciji različitih krivičnih dela i prekršaja na sudu. U sudskim odnosno upravnim postupcima za utvrđivanje ili razjašnjenje kakve činjenice potrebno je stručno znanje koje sudu nije dostupno.
Za rešavanje takvih pitanja sudu pomažu sudski veštaci područja kriminalistično tehničkih istraga i područja istraga fotografija te snimaka bezbednostnih kamera. Sudski veštak maro tako na osnovu svog specifičnog znanja i stručnosti dati nalaz i mišljenje sa ojim utvrdi i/ili razjasni činjenice potrebne sudu ili upravnom telu kako bi lakše doneli odluku.

Sa gledišta procesnih odredba veštakovo mišljenje ili nalaz jedan je od dokaza u postupku kojeg sudija mora da oceni prema načelu slobodne presude dokaza. Tako je u Sloveniji od 8.1.2015. godine moguće takođe i izrada veštačkog mišljenja i nalaza (na poziv suda, fizičkog ili pravnog lica) o upoređenju lica i njegovih predmeta na spornoj fotografiji i fotografiji za upoređenje ili video snimku te na fotografiji zahvaćeni sa video nadzornog sitema. Analiza se obavlja uz pomoć stručnog znanja, korišćenjem savremenih forenzičkih metoda, analize morfoloških karakteristika lica (fizička antropologija), pregleda i analize predmeta, antropometrijskog merenja lica, merenja i upoređivanja visine lica i korišćenjem posebnih istražnih metoda sklado s normativima i pravilima nauke koje važe u predmetnoj struci.
Sudski veštak mora pri tome da bude uvek vezan na pravila koja važe u predmenoj nauci i struci. Veštačko mišljenje naime ima dokaznu vrednost, znači da suštinski utiče na sudski postupak.
Zadaci sudskog veštaka, kome sud s odredbom postavlja pitanja, većeg su obima od same upotrebe automatskog sistema za prepoznavanje lica i sastavljanje nalaza samo na osnovu zaključaka algoritma savremenih biometričkih sistema. Za kvalitetnu analizu potrebna je celovita analiza tako spornog kao i upoređivnog slikovnog materiala. Pre upotrebe bilo koje forenzičke metode potrebna je osnovna slikovita obrada. Sporni slikovni material prema običaju obuhvaćen je uz različite uslove koji nisu uvek najbolji, zato je potrebno takav material adekvatno obraditi i pri tome izvesti odgovarajuće brojne postupke za njihovo poboljšanje (uklanjanje šuma, stabilizacija, kontrast, ispravak svetlosti).
Ukoliko identifikacija lica učintelja nije moguća sudski veštak može da upotrebi takođe druge korisne forenzičke metode s kojima može:
- Izmeriti i uporediti visinu učinitelja i okrivljenog.
- Utvrđuje specifične znakove na licu i konstitucije učinitelja te ih uporedi sa značajnim obeležima okrivljenog.
- Uporedi levi ili desn profil lica učinitelja te ga uporedi s profilom lica okrivljenog.
- Uporedi predmete koje je učinitelj koristio tokom vršenja krivičnog dela s predmetima koji su bili oduzeti u fazi predistražnog postupka.
- Upotrebljava sisteme za avtomatsko traženje lica.
- Upotrebljava sisteme za utvrđivanje sličnosti gibanja ljudskog tela.
- S analizom digitalne fotografije zaključuje potencialno falsifikovanje, proneveru.
- S upotrebom programske opreme obuhvaća (skenira) lice i pretvori ga u 3D model.
- Zaključuje o vremenskoj usklađenosti.
U forenzičkoj praksi istrage video snimaka trebalo bi da bude veštačko mišljenje sa nalazom tako samo na domenu sudskog veštaka područja upoređivanja lica na video snimcima i fotografijama zavaćenih iz pojedinačnih video nadzornih sistema. Obavezno je da sudski veštak u svom radu upotrebljava takođe savremene forenzičke metode i uz to, osim da sam uvidi biometrična obeležja na licu i telu osobe, uzima u obzir takođe i rezultate naprednih biometričkih alata koja su u poslednje vreme vrlo prisutni i u modernom društvu.